Kiedy należy wykonać przegląd techniczny hali?

Przegląd techniczny hali to ważny element dbania o bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie obiektu. Zgodnie z polskimi przepisami prawa budowlanego hale muszą przechodzić przegląd techniczny co najmniej raz na pięć lat.

Oczywiście, w zależności od specyfiki hali oraz zastosowanych w niej rozwiązań technicznych, przegląd taki może być wymagany częściej.

Przegląd techniczny hali – podstawa prawna

Jak wynika z art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 553), obiekty budowlane powinny być poddawane kontroli m.in. (przez właściciela lub zarządcę):

  1. co najmniej raz w roku – polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:
  • elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu;
  • instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska;
  • instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).
  1. co najmniej raz na 5 lat – polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia. Kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów;
  2. okresowej w zakresie, o którym mowa w pkt 1, co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2;
  3. każdorazowo w sytuacji wystąpienia czynników zewnętrznych wynikających z działaniem człowieka lub sił natury.

Kontrole, o których mowa w art. 62, ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5–6a w/w ustawy, przeprowadzają osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

hale namiotowe - fame-hall

Okresowa rewizja budynków wielkopowierzchniowych

Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 3 wspomnianej ustawy, w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m² oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m², należy przeprowadzić co najmniej dwie kontrole w roku.

Celem kontroli jest weryfikacja stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji, które są narażone na działanie szkodliwych czynników atmosferycznych oraz instalacji i urządzeń służących do ochrony środowiska, instalacji gazowych i przewodów kominowych, w tym dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.

Na czym polega przegląd techniczny hali?

Przegląd techniczny hali polega na dokładnej analizie stanu technicznego wszystkich elementów budynku oraz systemów elektrycznych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i innych instalacji. W wyniku przeglądu określane są wszelkie nieprawidłowości i usterki, a także wskazywane są konieczne naprawy i modernizacje. Dzięki temu można zapobiec awariom, zwiększyć bezpieczeństwo pracy oraz wydajność hali.

Dlaczego przegląd techniczny hali jest niezbędny?

Warto pamiętać, że przegląd techniczny hali nie tylko jest wymagany przez prawo, ale przede wszystkim jest to kwestia bezpieczeństwa osób korzystających z obiektu. Regularne przeglądy techniczne pozwalają na wczesne wykrycie usterek, które w dłuższej perspektywie mogą prowadzić do poważniejszych problemów i kosztownych napraw.

Dlatego też zaleca się, aby przegląd techniczny hali był wykonywany przez doświadczonych specjalistów co najmniej raz na pięć lat, a w przypadku bardziej intensywnego użytkowania obiektu – częściej. W ten sposób można zapewnić nie tylko bezpieczeństwo, ale także zwiększyć wydajność oraz żywotność obiektu.

Może Cię zainteresować: hale namiotowe

Sprawdź także:

hala złotniki 1
#ZróbSeKoszt 2023 – Hala jako koszt uzyskania przychodu
Hale namiotowe Wągrowiec
Bezpieczeństwo i normy w produkcji hal namiotowych
Hala namiotowa Stąporków
Przygotowanie placu budowy do montażu hali stalowej